TRO (teologi)
SOM BYGGER
FUNDAMENT

Som evangelikal, pentecostal kirke har vi ni enkle læresætninger om Gud, Jesus Kristus, Helligånden, Bibelen, Mennesket og synd, Frelse/nåde og evigheden, som vi holder fast i

I væsentlige doktriner har vi enhed, i ikke-væsentlige doktriner har vi frihed. I alle doktriner vægter vi barmhjertighed. Den største variation i forhold til andre kirker er ikke teologien, men den måde vi udtrykker vores tro i form og facon.

1. Vi tror på GUD
Skaber og Herre over universet. Han har eksisteret fra evighed udtrykt i tre personligheder: Faderen, Sønnen og Helligånden. Disse tre er én, men udtrykker forskellige sider af Gud den Almægtige.

1. Mos. 1,1,26-27, 3,22; Salme 90,2; Matt. 28,19; 1. Peter 1,2; 2. Kor. 13,14

2. Vi tror på JESUS KRISTUS
Jesus Kristus er Guds søn. Han er ligestillet med Faderen. Jesus levede et syndfrit menneskeliv og bragte sig selv som det fuldkomne offer for alle menneskers synd ved at dø på korset. Han blev oprejst fra de døde efter tre dage og vandt over synd og død. Han opsteg til Himmelens herlighed og vil vende
tilbage til jorden en dag for at regere som Kongernes Konge og Herrernes Herre.

Matt. 1,22-23; Esajas 9,6; Joh. 1,1-5; 14,10-30; Heb. 4,14-15; 1 Kor. 15,3-4; Rom. 1,3-4; ApG. 1,9-11; 1. Tim. 6,14-15; Titus 2,13

3. Vi tror på HELLIGÅNDEN
Helligånden er ligestillet med Faderen og Guds søn. Han er til stede i verden for at gøre mennesker opmærksomme på deres behov for Jesus Kristus. Han bor også i hver enkel kristen fra det øjeblik vedkommende bliver frelst. Han giver den kristne kraft til at leve, forståelse af åndelig sandhed, og ledelse til at gøre, hvad der er rigtigt.
Han giver den enkelte troende åndelige gaver, når han søger dem. Som kristne søger vi dagligt at leve under Hans kontrol.

2. Kor. 17; Joh. 16,7-13, 14,16-17; ApG. 1,8; 1. Kor. 2,12; 3,16; Ef. 1,13; Gal. 5,25; 1. Kor. 14,1, Ef. 5,18

4. Vi tror på BIBELEN
som Guds ord til os. Den blev skrevet af mennesker under guddommelig ledelse ved Helligånden. Det er den ultimative kilde til sandhed for kristentro og kristenliv. Fordi den er inspireret af Gud, er den sandhed uden fejltagelser. Summen af Skriften er sandhed, og vi må søge at forstå gennem de oprindelige modtageres øjne.

2. Tim. 3,16; 2. Pet. 1,20-21; 2. Tim. 1,13; Salme 119,105; 160; 12,6; Ords. 30,5

5. Vi tror på MENNESKETS UTILSTRÆKKELIGHED
Mennesket er skabt i Guds billede for at afspejle Ham. Mennesket er Guds mesterværk. Selvom alle har fået et stort potentiale for det gode, er vi alle fortabt til ulydighed mod Gud. Bibelen kalder det “synd”.
Denne menneskelige tilstand adskiller os fra Gud, vores med-mennesker og hele skaberværket. Det fører til ødelæggelse uden nogen tilstrækkelig selvhjælps mulighed. Hele menneskeheden har brug for frelse.

1. Mos. 1,27; Sal. 8,3-6; Es. 53,6a; Rom. 3,23; Es. 59,1,2

6. Vi tror på FRELSEN
Frelse er Guds gave til os.
Vi kan ikke fortjene den, men må modtage den ved at stole på Jesus Kristus og hans offer for os.
At stole på Jesus kan ses på et liv, som søger at følge hans eksempel, og gøre ham til både Herre og Frelser for vores liv.

Vi tror sandheden i vores hjerter, men bekender den med vores mund og gennem vores liv. Så får vi tilgivelse for vores synder og menneskelige utilstrækkelighed.
Vi er blevet Guds børn.

Rom. 6,23; Ef. 2,8-9; Joh. 1,12, 14,6; Titus 3,5

7. Vi tror på EVIG SIKKERHED
Da Gud giver os evigt liv i Jesus Kristus, gælder frelsen for evigt. Frelsen opretholdes af Guds nåde og kraft og ikke ved egne anstrengelser.

Johs. 10,29; 2. Tim. 1,12; Hebr. 7,25; 10,10-14; 1. Peter 1,3-5

Frelsen kan altså ikke "mistes", den kristne kan kun selv vælge at give slip på nåden ved at vende sig bort fra troen på Jesus Kristus og et liv i discipelskab af ham.

Gal. 5,4; 2. Pet. 3,17; Jak. 5,19-20;
2. Tim. 2,18; Jud. 1,11; 1. Tim. 6,10 +21

8. Vi tror på EVIGHEDEN
Mennesket blev skabt til at eksistere altid. Vi vil enten eksistere i evigheden adskilt fra Gud af synd eller i evigheden sammen med Gud på grund af tilgivelse og frelse. At være evigt adskilt fra Gud er fortabelse og helvede. At være for evigt i fællesskab med ham er evigt liv. Himlen og helvede er virkelige steder for evigheds-eksistens.

Joh. 3,16; Joh. 14,17; Rom. 6,23; Rom. 8,17-18; Johs. Åb. 20,15; 1 Kor. 2,7-9

9. Vi tror på KIRKEN
som etableret af Gud og derfor magtfuld og betydningsfuld, og troende har brug for at mødes regelmæssigt til fællesskab, bøn og “brødets brydelse”.
Dåben og Åndens fylde er afgørende for at leve hellige og frugtbare liv, som Gud har til hensigt. Gud har udrustet os individuelt til at opfylde Hans formål med vores liv: at tilbede Ham, tjene Kirken og samfundet. Gud ønsker at helbrede og forvandle os, så vi kan leve sunde og velsignede liv og hjælpe andre, når vi deltager i Guds mission om at bringe Guds rige til jordens ender.

Kol 3:16; ApG 2:42-47; Heb. 10:24-25; ApG 1:5, 8; 1.Kor. 12:4-11; Ef. 2:10; Rom. 12:2; 3 Joh 1:2